อบรม 4 ผู้คืออะไร : คือการทำงานกับปั้นจั่นตามกฎหมาย

หลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 4 ผู้ หลักสูตร :ผู้บังคับปั้นจั่น ,ผู้ให้สัญญาณ ,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (4ผู้ / 2 วัน : 14 ชม) กำหนดการ หลักสูตร :ผู้บังคับปั้นจั่น ,ผู้ให้สัญญาณ ,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (4 ผู้ / 3 วัน : 18 ชม.)… Read more

หลักสูตร การอบรม คปอ : คือ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น (3) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร… Read more

ข้อแนะนำในการขับรถรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างปลอดภัยสามารถขับได้อย่างถูกวิธี

รถโฟล์คลิฟท์นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษดังนั้นผู้ที่ขับขี่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เราควรทำการตั้งระเบียบการทำงานและคำถามในองค์กรเพื่อความปลอดภัยเสนอว่าผู้ที่ขับรถยกจะต้องมีความสามารถพอที่จะขับรถยกรถโฟล์คลิฟท์ได้หรือไม่เพราะหากมีทักษะที่ไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอ ก่อนเริ่มงาน ควรตรวจสภาพของรถยกรถโฟล์คลิฟท์ (Forklift) การตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยกนั้นมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัย ก่อนจะเริ่มงานประจำวันรถที่มีความพร้อมและผ่านการตรวจสอบจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้กรณีหากรถไม่มีความพร้อมจะต้องหยุดการใช้งานรถยกทันทีเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ รายงานโดยทันทีทันใดต่อหัวหน้างาน เมื่อตรวจพบ สิ่งบกพร่องเสียหาย หรือเมื่อต้องการซ่อม หยุดใช้งานชั่วคราวสำหรับรถยกรถโฟล์คลิฟท์ที่บกพร่องหรือรถที่ต้องการซ่อมแซมจนกว่าจะได้รับการซ่อมให้คืนสภาพเดิม ระลึกไว้เสมอว่าการทำงานที่ปลอดภัย ขึ้นอยู่กับรถยกรถโฟล์คลิฟท์ ที่มีสภาพสมบูรณ์ อย่าใช้รถยกรถโฟล์คลิฟท์(Forklift) บรรทุกน้ำหนักเกิน ตรวจสอบน้ำหนักของ ของที่จะยกว่าไม่เกินขีดจำกัดของรถยกรถโฟล์คลิฟท์ (ในแต่ละรุ่นที่ใช้)พึงระวังเรื่องน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วง การทำงานจะปลอดภัย ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ยกไม่เกินขีดจำกัดของรถยกรถโฟล์คลิฟท์ เลือกใช้ PALLET หรือกระดานรองสินค้าให้เหมาะสมกับของที่จะยก PALLET ที่ใช้เป็นฐานรองต้องอยู่ในสภาพดี การยุบหรือหักพัง เกิดขึ้นเพราะ PALLET อยู่ในสภาพที่ไม่แข็งแรงพอก่อนรถยกรถโฟล์คลิฟท์เข้ายกของ จงมั่นใจว่าระยะกว้างของงานอยู่ในระยะที่พอดีกับ PALLET การจัดระยะความกว้างของงาให้เหมาะสม ช่วยให้การยกของมืความทรงตัวดียิ่งขึ้น ระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องน้ำหนักบรรทุก ในกรณีที่สิ่งของที่บรรทุกเป็นหีบห่อ ต่างน้ำหนักและขนาดบรรทุกแต่พอควร… Read more
LPG

LPG คือก๊าซที่มีคุณสมบัติที่หนักกว่าอากาศและใช้เป็นเชื้อเพลิง

1. คุณสมบัติของ LPG ทางเคมี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน ที่มีส่วนประกอบของคาร์บอน (C) 3 อะตอม และคาร์บอน (C) 4 อะตอม ใน 1 โมเลกุล ไฮโดรคาร์บอนกลุ่มนี้ประกอบด้วย สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ปรากฏอยู่ในส่วนผสมของก๊าซปิโตรเลียมเหลว อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ พวกไฮโครคาร์บอนอิ่มตัว (saturated hydrocarbon) และไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว         (unsaturated hydrocarbon)    กลุ่มไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (saturated hydrocarbon) ได้แก่ โปรเปน (propane) นอร์มัลบิวเทน… Read more