Home » สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง รู้จักกับบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย
1.สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง รู้จักกับบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง รู้จักกับบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย

by Victor Hanson
5 views

ในขอบเขตของการและกฎหมายควบคุมสารเคมีประเทศไทยไทยได้กำหนดกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของสาธารณะและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมผ่านพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายของประเทศไทย

หัวใจสำคัญของกรอบการทำงานนี้คือบัญชีรายการวัตถุอันตรายของประเทศไทย ที่จะทำให้เราเข้าใจว่า สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อเกี่ยวกับสารเคมีอย่างละเอียด ควบคุมสารเคมีมากกว่า 1,500 รายการ

รายการที่ครอบคลุมนี้จัดหมวดหมู่สารเคมีตามการใช้งานและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมีการกำหนดข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาคส่วนต่างๆ ในวันนี้ เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย เพื่อทำความเข้าใจว่า สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง

สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย เป็นอย่างไร

สำหรับบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย รายการนี้แบ่งออกเป็น 6 ภาคผนวก โดยแต่ละส่วนอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานเฉพาะด้านที่กำหนดไว้ เน้นย้ำถึงความพยายามร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการดูแลและจัดการความปลอดภัยของสารเคมี ดังนี้

2.สารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องห้ามได้แก่ glyphosate

  • ภาคผนวก 1 : จัดการโดยกรมวิชาการเกษตร ส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่สารกำจัดศัตรูพืชเป็นหลัก ครอบคลุมส่วนผสมออกฤทธิ์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเหล่านี้ และสารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องห้าม ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ glyphosate ซึ่งเน้นย้ำถึงความสมดุลที่สำคัญระหว่างผลผลิตทางการเกษตรและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • ภาคผนวก 2 : กรมประมงดูแลภาคผนวกนี้ ซึ่งกล่าวถึงสารเคมีที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชในการประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น Sodium hypochlorite โดยเป็นภาคผนวกที่ระบุถึงการจัดการสารเคมีที่ละเอียดอ่อนในสภาพแวดล้อมทางน้ำเพื่อป้องกันโรคและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
  • ภาคผนวก 3 : มอบหมายให้กรมพัฒนาปศุสัตว์ ในส่วนนี้แสดงรายการยาและสารเคมีสำหรับสัตว์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในภาคการเลี้ยงสัตว์ สารอย่างเช่น coumatetralyl และ chlorine เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพของสัตว์โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม
  • ภาคผนวก 4 : ภายใต้การควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาคผนวกนี้เน้นเรื่องสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนหรือด้านสาธารณสุขเพื่อการควบคุมสัตว์รบกวนและโรค เช่น Cyclohexyl acetoacetate
  • ภาคผนวก 5 : กรมโรงงานอุตสาหกรรม (DIW) มีอำนาจออกกฎหมาย ครอบคลุมถึงสารเคมีควบคุม กากเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ใช้แล้ว และอื่นๆ ภาคผนวกนี้สะท้อนถึงความหลากหลายของสารเคมีทางอุตสาหกรรมและแนวทางที่ครอบคลุมที่จำเป็นสำหรับการจัดการสารเคมีเหล่านั้นอย่างปลอดภัย
  • ภาคผนวก 6 : ภายใต้การดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยแสดงรายการเชื้อเพลิงที่จำเป็น เช่น ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเน้นถึงบทบาทที่สำคัญของแหล่งพลังงานในชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับความจำเป็นในการจัดการและจัดเก็บอย่างระมัดระวัง

3.ผลกระทบและความสำคัญของรายการวัตถุอันตราย

ผลกระทบและความสำคัญของรายการวัตถุอันตราย

การแบ่งประเภทเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้เราเข้าใจว่า สารเคมีอันตราย มีอะไรบ้าง ตามระดับของอันตราย ตั้งแต่การติดตามไปจนถึงการควบคุม และจนถึงข้อห้าม แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่เหมาะสมยิ่งที่ประเทศไทยใช้ในการจัดการสารเคมี ระบบนี้ไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าธุรกิจต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย โดยเข้าใจข้อกำหนดและข้อจำกัดเฉพาะสำหรับสารเคมีแต่ละชนิด

โดยในปี 2015 ได้มีการอัปเดตบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ด้วยการเพิ่มภาคผนวก 5.6 ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกที่ขยายขอบเขตเพื่อรวมสารเคมีใดๆ ที่เข้าเกณฑ์อันตราย โดยกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องมีการแจ้งเตือนและจดทะเบียนใหม่ การอัปเดตนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะก้าวให้ทันกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสารเคมีและระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากในระดับสากลตาม Global Harmonized System (GHS)

สรุป

สำหรับธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจภายในเขตแดนของประเทศไทยการทำความเข้าใจและการปฏิบัติตามบัญชีวัตถุอันตรายถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยไม่เพียงทำหน้าที่เป็นข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองด้านสาธารณสุขอีกด้วย

Related Posts

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2024 – Designed and Developed by phoenixchos