Home » หลักสูตร การอบรม คปอ. : คือ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
หลักสูตร การอบรม คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

หลักสูตร การอบรม คปอ. : คือ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน

by Victor Hanson
562 views

มาทำความรู้จักกับการอบรม คปอ. (คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการทำงาน)

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการอบรมคปอ

 1. การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี
 2. การทำผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลงและจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างอื่น
 3. การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง
 4. การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า
 5. สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ
 6. โรงแรม
 7. ห้างสรรพสินค้า
 8. สถานพยาบาล
 9. สถาบันทางการเงิน
 10. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
 11. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
 12. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
 13. สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒)
 14. กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

อบรมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย

8 สถานบันที่เปิดสอนหลักสูตรอบรม คปอ.

 1. ศูนย์ฝึกอบรม เซฟสิริ
 2. จป.ไทย
 3. Jorporonline
 4. สมาคมสงเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์
 6. NPC S&E
 7. เซฟตี้อินไทย
 8. บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส

อบรม คปอ. กับ จป.ไทย Jorporthai.com ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการหากท่านสนใจที่จะส่งพนักงานผู้มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการความปลอภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการสามารถติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 3. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 4. เพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัย ฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

ก่อนเป็นคปอ

เนื้อหา

มีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอก
งาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 7 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่

(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน

วิธีการอบรม

 1. การบรรยาย
 2. กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์
 3. Workshop
 4. การสอบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลัง

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (12 ชั่วโมง)
**หลังจบการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ทันที**

logo phoenixchos

Mechanical เว็บไซต์รวมความรู้ที่คุณต้องการ มีความหลากหลายและประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง

ติดต่อ

บทความ

@2023 – Designed and Developed by phoenixchos