อบรม 4 ผู้คืออะไร : คือการทำงานกับปั้นจั่นตามกฎหมาย

signal with crane

หลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 4 ผู้

หลักสูตร : ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ให้สัญญาณ, ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (4ผู้ /2 วัน : 14 ชม)

หลักสูตร :ผู้บังคับปั้นจั่น ,ผู้ให้สัญญาณ ,ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (4 ผู้ / 3 วัน : 18 ชม.)

หลักสูตร : ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ( 3 ชม : เฉพาะผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรเต็มเวลามาก่อนเท่านั้น)

 

crane driver to move

 

หลักการและเหตุผล

โดยที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔

ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลัก สูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒

 

crane hand signals

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆ และปั้นจั่นที่สามารถเคลื่อนที่ได้ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่นๆและปั้นจั่นที่สามารถเคลื่อน ที่ได้

รูปแบบการฝึกอบรม

  • ภาคทฤษฎี (จำนวนชั่วโมงตามกฏหมายกำหนด)
  • ภาคปฏิบัติ (จำนวนชั่วโมงตามกฏหมายกำหนด)
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 60 % และเข้ารับการฝึกอบรมตลอดเวลาของหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔

 

crane operator hand signal

 

อัตรานี้ รวมค่า เอกสารและวุฒิบัตรแล้ว

รุ่นละไม่เกิน 20 คน(ตามกฏหมายกำหนดภาคปฏิบัติไม่เกินครั้งละ 20 คน ส่วนภาคทฤษฏี ครั้งละไม่เกิน 60 คน ต่อ 1 วิทยากร) / วุฒิบัตร มอบให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% และเข้าอบรมตลอดหลักสูตร เท่านั้น

หากใครสนใจอบรม 4 ผู้ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม เรายินดีเสนอราคาที่ประหยัดให้คุณได้พิจารณาพร้อมเรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน iso 9001 อีกด้วย

 

crane signals